home

volg VitaMien op

inschrijven nieuwsbrief

 

Praktijk VitaMien, Wilhelminastraat 17, 9431 BA Westerbork   t 06-506 266 27   i info@praktijkvitamien.nl     bel of mail voor meer info

voor kinderen en volwassenen

Algemene Voorwaarden
& Privacy Verklaring

Je bent weer welkom in de praktijk, uiteraard met de nodige Corona-maatregelen.    

 

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

-    zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,

-    er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit
     gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

-    Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

-    Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-    Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur
     kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Minderjarigen

Volgens de WGBO gelden voor minderjarigen de volgende patiëntenrechten:

-    Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

-    Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

-    Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

 

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

-    Jouw naam, adres en woonplaats

-    jouw geboortedatum

-    de datum van de behandeling

-    een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociale begeleiding' of 'relatietherapie'

-    de kosten van het consult.

 

PRIVACY

OVER VITAMIEN & NATALIE